NordMatch är en nordisk-baltisk nätverksträff som arrangerats av Luckan.
FI
NordMatch on Luckanin järjestämä pohjoismainen ja baltialainen verkostotapaaminen.
EN
NordMatch is a Nordic and Baltic network meeting arranged by Luckan.

http://blogg.produforum.fi/nordmatch